Tiedote 11.11.2022
Viemäriverkoston ja
hulevesien haitta-aineiden
tutkimuksia tehdään
Salpakankaan alueella

11.11.2022 01:11

Viemäriylivuotohankkeeseen liittyen tehdään näytteenottoja sekä Salpakankaan teollisuusalueella
myös savukoetutkimuksia marraskuussa Hollolan kuntakeskuksen, Hedelmätarhan asuin- ja lähteikköalueen
sekä Salpakankaan teollisuusalueen hule- ja pintavesiä tutkitaan marraskuun 2022 aikana. Salpakankaan viemäriylivuotohankkeessa selvitetään viemäriverkoston mahdollisten yli- ja piilovuotojen
aiheuttamia ympäristöriskejä ja hulevesien haitallisia aineita. Hulevedet ovat rakennetuilla alueilla syntyviä sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten kuivatusvesiä, jotka johdetaan ojien, hulevesiviemäreiden
ja mahdollisten tasausaltaiden kautta käsittelemättömänä ympäristöön. Savukokeiden avulla selvitetään, mistä paikoista hulevesiä kulkeutuu jätevesiviemäriin. Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on lähtökohtaisesti kiellettyä, sillä ne voivat aiheuttaa tulvimista jätevesijärjestelmässä ja jätevesien joutumista käsittelemättöminä ympäristöön (ylivuoto).
Tutkimuksia hulevesikaivoista, -altaista ja Hedelmätarhan pintavedestä.
Hulevesien laatua tutkitaan viemäriverkostosta otettavien perinteisten kertanäytteiden lisäksi passiivikeräimillä, joiden avulla saadaan haitta- aineiden keskiarvopitoisuus noin 2-3 viikon jaksolta ja siten edustavampi kuva havaituista yhdisteistä. Lisäksi näytteitä otetaan Hedelmätarhan lähdealueen pintavedestä sekä hulevesialtaiden ja Hedelmätarhan lammen pohjasta. Passiivikeräimillä ja muista kerätyistä näytteistä tutkitaan mm. metalleja, mikrobeja, PAH-yhdisteitä ja paikoitellen sammutusvaahdoissa käytettäviä PFAS-yhdisteitä. Selvityksen taustalla huoli pinta- ja pohjavesien tilasta
Viemäriylivuotohankkeen taustalla on Hollolan kuntakeskuksen ja Salpakankaan teollisuusalueen sijainti tärkeällä, vedenhankintaan käytetyllä pohjavesialueella sekä herkkien vesistöjen ympäröimänä.
Hedelmätarhan lampi on nostettu erityisesti tarkasteltavaksi kohteeksiTiedote 11.11.2022 sen uimavedessä todettujen laatuongelmien vuoksi.
Yksityiskohtaisemmat selvitykset hulevesien laadusta, mahdollisista
viemäriylivuodoista ja niiden vaikutuksista pohjavesiin, Hedelmätarhan lähteikköön ja Kintterönsuohon ovat tarpeen.
Näytteenottotutkimukset toteuttaa Sitowise Oy. Tutkimustulokset ja ympäristöriskianalyysi esitellään kesällä 2023 valmistuvassa hankkeen loppuraportissa.
Savukokeet ja myöhemmät tarkemmat Salpakankaan teollisuusalueella
tehtävät viemäritutkimukset toteuttaa Eerola-Yhtiöt/A&P Ympäristöpalvelut Oy.
Osa ympäristöministeriön hanketta Sekä näytteenotto- että savukoetutkimukset ovat osa Salpakankaan viemäriylivuotohanketta, johon Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt
Hollolan kunnalle 78 200 euroa rahoitusta ympäristöministeriön
vesiensuojelun tehostamisohjelman (www.ym.fi/vedenvuoro) kautta.
Lisätietoja:
https://www.hollola.fi/salpakankaan-viemariylivuotohanke-kaynnistyy
https://www.hollola.fi/huleveden-haitta-aineita-selvitetaan-
salpakankaan-alueella
https://www.hollola.fi/salpakankaan-teollisuusalueella-tehdaan-
viemariverkostojen-savukokeita-marraskuussa
Salpakankaan viemäriylivuotohankkeesta yleisesti
Riikka Johansson
vesihuoltopäällikkö
Hollolan kunta
044 780 1182
riikka.johansson@hollola.fi
Näytteenottotutkimuksista
Maija Manninen
vanhempi asiantuntija
Sitowise Oy
050 326 8531
maija.manninen@sitowise.com
Savukoetutkimuksista
Joel Ruuhonen
A&P Ympäristöpalvelut Oy
050 468 2453