Vesijärven ravinnepitoisuudet ovat laskusuunnassa, mutta levien määrä vielä ei. Petokalakannat ovat säilyneet vahvoina.  

22.03.2023 03:03

Enonselällä ja Komonselällä poikkeuksellisen alhaiset ravinnepitoisuudet
Enonselällä ja Komonselällä viime kesän keskimääräinen fosforipitoisuus oli 30 vuoden tarkastelujakson alhaisin. Näillä järven osilla pitoisuuksien lasku on viime vuosina ollut selvempää kuin Kajaanselällä, jonka ravinnepitoisuudet ovat lähtökohtaisesti muita selkäalueita alhaisemmat. Sen sijaan levien määrää heijastavassa klorofyllipitoisuudessa ei vielä näy vastaavaa laskua. 

Vuosien välinen vaihtelu levien määrässä on suurta. Fosforipitoisuus sekä levämääriä kuvaava klorofyllipitoisuus kasvoivat kesän aikana. Elokuussa runsastuivat sinilevät. Kajaanselällä levämäärä oli suurimmillaan vasta lokakuussa, jolloin runsain leväryhmä olivat piilevät. 

Kajaanselän, Komonselän ja Laitialanselän ravinnepitoisuudet edustivat viisiportaisella asteikolla joko hyvää tai erinomaista tilaa, Enonselän hyvää tai tyydyttävää tilaa, Paimelanlahden tyydyttävää ja matalan Vähäselän välttävää tai jopa huonoa tilaa. Vesijärven typpipitoisuus oli pääosin paremmalla tasolla kuin fosforipitoisuus.

Syvänteillä hapen vajausta
Sekä lopputalvella, että kesällä kaikilla syvännepisteillä oli pohjan lähellä voimakasta hapenvajausta tai hapettomuutta. Heikko happitilanne nosti syvänteillä ravinnepitoisuuksia pohjan läheisessä vedessä. Kajaanselällä ravinnepitoisuuksien nousu oli kuitenkin melko vähäistä.

Kuore toipumassa hitaasti, petokalakannat vahvat
Kuorekannat olivat edelleen melko pienet, vuoden 2021 taantumisen jälkeen, vaikka Kajaanselällä kannassa näkyikin jo pientä elpymistä. Muutoin Vesijärven kalaston rakenne oli varsin hyvä; ahvenkalat olivat särkikaloja runsaampia ja petokalojen osuus on vakiintunut yli 30 prosentin tasolle. Vesijärven kuha- ja ahvenkannat ovat voimistuneet jo useamman vuoden ajan.

Vesijärven tila -raportti 
Vesijärven tila -raportti kokoaa Vesijärvellä tehtyjen seurantojen ja tutkimusten tuloksia yksiin kansiin. Suurin osa veden laadun seurannasta on osa Lahti Aqua Oy:n ja Lahti Energia Oy:n toiminnan lupaehtoihin liittyvää velvoitetarkkailua. Velvoitetarkkailua täydennetään ottamalla vesinäytteitä mm. Laitialanselällä, Paimelanlahdella ja Vähäselällä. Lisäksi käytössä on automaattisia veden laadun mittausasemia. 

Vesijärven tila 2022 -raportti julkaistaan Vesijärvisäätiön verkkosivuilla Maailman veden päivänä 22.3.2023.

  • Kuvaaja: Anna Hakala, Vesijärvisäätiö.  Enonselällä ja Komonselällä viime kesän keskimääräinen fosforipitoisuus oli 30 vuoden tarkastelujakson alhaisin.