Lahden kaupunki selvittää luontojalanjälkensä

08.02.2024 03:02

 

Lahden kaupunki ja LUT-yliopisto aloittavat luontojalanjäljen laskennan Lahdessa. Tutkimuksella tuotettava tieto tukee Lahden kaupunkia luontotavoitteen asettamisessa.

Luontojalanjäljen laskennan Lahden kaupungille toteuttaa LUT-yliopisto ja siellä kestävyysmuutoksen tutkimusryhmä apulaisprofessori Ville Uusitalon johdolla. Laskenta tehdään sekä Lahden kaupungin hankinnoille että Lahden maantieteelliselle alueelle.

Laskenta toteutetaan vuoden 2024 aikana siten, että ensimmäiset tulokset ovat valmiina toukokuussa 2024. Sen jälkeen tuloksia vielä tarkennetaan vuoden 2024 aikana.

– Laskennan tuloksena saadaan tieto siitä, millainen globaali sukupuuttopotentiaali aiheutuu Lahden maankäytöstä ja hankinnoista. Laskenta auttaa myös ymmärtämään, mistä osa-alueista suurimmat vaikutukset aiheutuvat, kertoo projektipäällikkö Hanna Mattila Lahden kaupungilta.

Tampereen kaupunki kertoi tammikuussa selvittäneensä kaupungin hankintojen luontojalanjäljen ensimmäisenä Suomessa. Lahdessa laskentaa laajennetaan koskemaan hankintojen lisäksi myös kaupungin alueella tapahtuva maankäyttöä.

Luontojalanjälki on hiilijalanjälkeä laajempi mittari

Luontojalanjälki on noussut hiilijalanjäljen rinnalle tärkeäksi mittariksi ympäristövaikutuksista puhuttaessa. Luontojalanjälki on hiilijalanjälkeä laajempi mittari kaikelle kuormitukselle. Se ottaa huomioon useita erilaisia ihmisen luontoon kohdistamia vaikutuksia.

Aikaisemmin toteutettu hiilijalanjäljen laskeminen helpottaa luontojalanjäljen laskemista, koska ilmaston lämpeneminen on yksi luontokadon syy. Muita syitä ovat maankäyttö ja sen muutokset, luonnon suora hyödyntäminen, saastuminen ja haitalliset vieraslajit.

Luontojalanjälki kertoo, kuinka suuren haitan tuote, yritys, kunta tai kuluttaja aiheuttaa luonnon monimuotoisuudelle. Muutos luontojalanjäljessä voi olla myös positiivinen, jolloin vaikutus on kokonaisuutena luontoa vahvistava.

Kaupunkien luontojalanjälki muodostuu paitsi kaupungin alueella myös sen ulkopuolella tapahtuvista luonnon tilan muutoksista. Usein osa luontojalanjalanjäljestä on Suomen rajojen ulkopuolella. Suomessa kulutettujen tuotteiden luontojalanjäljestä 30–45 prosenttia kohdistuu muihin maihin. Suomessa tapahtuva kulutus on siis kytköksissä muiden maiden luontopääomaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin.

Ympäristövaikutuksia arvioidaan koko elinkaaren ajalta

Lahden luontojalanjäljen laskenta perustuu elinkaariarviointiin (Life Cycle Assessment, LCA) ja LC Impact -menetelmään. Elinkaariarviointia käytetään arvioimaan tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren aikana. Tämä menetelmä pyrkii ottamaan huomioon kaikki vaiheet valmistuksesta raaka-aineiden hankintaan, käyttöön ja lopulta hävittämiseen tai kierrätykseen asti.

Laskennan pääpaino on maankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksissa luonnon monimuotoisuuteen. Laskennassa hyödynnetään erilaisia kauppatasetietokantoja arvioimaan sitä, missä päin maailmaa erilaiset Lahden kaupungin hankinnat on tuotettu.

– Saamme laskennalla entistä kattavampaa kuvaa kaupunkien todellisesta luontojalanjäljestä. Tutkimuksen avulla saadaan tuotettua uutta tietoa ja suosituksia kaupunkien luontojalanjäljen laskennasta, sen rajauksista, mahdollisuuksista ja kehitystarpeista, Mattila kertoo.